Car

ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

SMP คือผูแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวของผลิตภัณฑ โชคอัพเควายบี คลัทชเอ็กเซดี้ แหวนลูกสูบอารไอเค
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหมๆซึ่งเปนลิขสิทธเฉพาะจากโรงงานผูผลิต ผนวกกับประสบการณในการดําเนินธุรกิจอันยาวนานกวา 45 ป
และเครือขายรานจําหนายช้นสวนอะไหลกวา 500 แห่งทั่วประเทศ ทําให SMP เปนผูนําดานยอดการขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศ